Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

www.ebakalland.pl

obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www. ebakalland.pl, zwanego dalej Sklepem internetowym.

1.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www. ebakalland.pl, prowadzony jest przez: FoodWell sp. z o.o. ul. Fabryczna 5, 00 – 446 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000253890, kapitał zakładowy: 1.997.005 PLN w całości wpłacony, NIP PL 521-15-01-724, REGON 012272090, w dalszej części niniejszego Regulaminu zwaną FoodWell.

1.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji w Sklepie internetowym;

b) zasady korzystania ze Sklepu internetowego;

c) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;

d) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego na Towary oferowane i dostępne w Sklepie internetowym;

e) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego,

f) warunki dostawy zamówionych Towarów i warunki zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży Towarów;

g) uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;

h) zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.5. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania stron Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, dokonywania zakupów w Sklepie internetowym niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego, w tym rejestracji w Sklepie internetowym, a także składania zamówień na Towary, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

1.6. Przeglądanie asortymentu Sklep internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

1.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ebakalland.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

1.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty sprzedaży Towarów. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza ofertę Klienta, która w celu zawarcia umowy sprzedaży, wymaga potwierdzenia przez Sklep internetowy.

1.9. Dokonując złożenia Zamówienia, Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu internetowego i akceptuje jego postanowienia.

II. POJĘCIA I DEFINICJE

2.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a)      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną i która dokonuje zakupu, w tym w szczególności składa Zamówienie, w ramach Sklepu internetowego bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (B2B);

b)      Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.;

c)      Koszyk – funkcjonalność Sklepu internetowego umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. W przypadku zarejestrowanego Klienta możliwe jest wpisanie numeru kodu rabatowego.

d)      Podmiot realizujący dostawę – zewnętrzny w stosunku do FoodWell podmiot pośredniczący przy realizacji dostawy Towarów zakupionych w Sklepie internetowym.

e)      Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do FoodWell podmiot pośredniczący przy realizacji płatności online za pomocą przelewu bankowego online.

f)       Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.ebakalland.pl;

g)      Sklep internetowy (Sklep) – platforma zamówieniowa dostępna pod adresem www.ebakalland.pl, za pośrednictwem której Klient może składać Zamówienia i dokonywać zakupu Towarów;

h)      Strona produktowa – strona w Sklepie internetowym, na której przedstawione są informacje na temat Towaru.

i)        Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym www.ebakalland.pl,;

j)        Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym Sklep internetowy www.ebakalland.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego www.ebakalland.pl;

k)      Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

l)        Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru, cenę, termin i sposób dostawy, termin i sposób zapłaty.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO. REJESTRACJA I LOGOWANIE.

Zasady ogólne

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja i wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie pełnych danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.2. Warunkiem skorzystania z Sklepu internetowego jest dodanie produktu do koszyka i przeprowadzenie pełnej procedury dokonania zakupu w Sklepie internetowym.

3.3. W ramach korzystania ze Sklepu internetowego zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie stron internetowych Sklepu internetowego lub funkcjonalności Sklepu internetowego  do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem.

3.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla www.ebakalland.pl,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie na potrzeby własnego użytku, zgodnie z celem, w którym zostały udostępnione,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.5. Platforma www.ebakalland.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, w tym w szczególności dane podmiotu, pod który się podszywa, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez www.ebakalland.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię www.ebakalland.pl.

3.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu internetowego.

3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Rejestracja

3.8. Rejestracja w Sklepie internetowym umożliwia Klientowi:

a)      wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;

b)      składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;

c)      tworzenie listy zakupów;

d)      przeglądanie historii zamówień;

e)      zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera;

f)       korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.

3.9. W celu rejestracji w Sklepie internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając nazwę firmy, formę prawną prowadzonej działalności, adres, NIP, adres e-mail i dane osoby do kontaktów, w tym dane niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.   

3.10. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Sklep internetowy na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.

3.11. Rejestracja w Sklepie internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z FoodWell umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.12. Po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta, w tym w szczególności loginu i hasła.

3.13. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie internetowym i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

3.14. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu internetowego należy skontaktować się e-mailowo z FoodWell pod adresem cok@FoodWell.pl. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z FoodWell o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.

3.15. FoodWell jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. FoodWell  jest także uprawniony do zablokowania konta Klienta z ważnych powodów, którymi są:

a)      naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu internetowego powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;

b)      inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu;

c)      zamówienie przez Klienta produktów z podaniem nieprawdziwych danych, w tym podanie błędnych lub nieprawdziwych danych do wystawienia faktury, lub danych uniemożliwiających odszukanie adresata w celu dokonania dostawy Towarów;

d)      uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień niniejszego Regulaminu, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez FoodWell zgodnie z treścią zamówienia lub brak odbioru zamówienia;

e)      uporczywe opóźnienia w terminach płatności , w szczególności w terminie płatności za zamówiony Towar.

3.16. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

3.17. W przypadku zablokowania konta Klienta zgodnie z ust. 3.15 powyżej, niezrealizowane Zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane. Anulowanie następuje w ciągu 1 dnia od zablokowania konta Klienta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, FoodWell zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przelewem bankowym, na konto Klienta, z którego nastąpiła płatność.

3.18. Za poprawność i aktualność danych podanych w ramach konta Klienta oraz poufność hasła odpowiada Klient. W razie zmiany osoby składającej zamówienie (np. wskutek rozwiązania z tą osobą umowy przez Klienta), Klient zobowiązany jest do niezwłocznego podania aktualnych danych nowej osoby uprawnionej do składania zamówień w Sklepie internetowym w imieniu i na rzecz Klienta oraz do zmiany hasła, albo do zgłoszenia usunięcia konta na zasadach opisanych w pkt 3.14. Regulaminu. Zamówienia złożone przy użyciu niezaktualizowanych danych uważa się za wiążące dla Klienta. 

 

Logowanie

3.19. Logowanie do Sklepu internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

3.20. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu internetowego.

3.21. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie internetowym; w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

IV. TOWARY

4.1. Producentem Towarów dostępnych w Sklepie internetowym jest: FoodWell sp. z o.o. ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa.

4.2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz liczby i rodzaju Towarów dostępnych za pośrednictwem Sklepu internetowego, wycofania poszczególnych Towarów ze Sklepu internetowego, wprowadzenia nowych Towarów do Sklepu internetowego, przeprowadzania oraz zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego, realizacji dużych zamówień w osobnych partiach. Data przydatności Towaru do spożycia jest określana w opisie Towaru. Klient powinien zapoznać się z informacją o dacie przydatności do spożycia danego Towaru przed złożeniem Zamówienia.

4.3. Zawartość Sklepu internetowego prezentuje aktualne stany magazynowe, co stanowi podstawę do złożenia Zamówienia przez Klienta. W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia (np. wskutek wyczerpania stanu magazynowego), lub w razie konieczności przesunięcia terminu realizacji Zamówienia (albo możliwości częściowej realizacji Zamówienia w określonym terminie), Centrum Obsługi Klienta Sklepu internetowego skontaktuje się z Klientem - poprzez przesłanie maila z informacją o złożeniu zamówienia przekraczającego stan magazynowy oraz telefonicznie – z wykorzystaniem danych podanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym w celu wyjaśnienia możliwości realizacji Zamówienia. Centrum Obsługi Klienta ma prawo zaproponować Klientowi inny Towar o takich samych lub zbliżonych właściwościach lub zaproponować dostawę w późniejszym terminie lub dostawę części Towaru w późniejszym terminie. W przypadku uzyskania zgody Klienta, realizowane będzie tak zmienione Zamówienie. W przypadku braku zgody Klienta na modyfikację Zamówienia, Klient otrzyma zwrot wszelkich wpłaconych na poczet danego Zamówienia kwot na konto, z którego dokonano przelewu, a Sklep internetowy zwolniony jest z obowiązku realizacji Zamówienia.

4.4. FoodWell dołoży starań, aby opisy i zdjęcia przedstawiające Towary odpowiadały w jak największym stopniu cechom i właściwościom Towarów.

4.5. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Towaru na urządzeniu końcowym (komputerze)  Klienta a rzeczywistym wyglądem Towaru lub jego opakowania (kolor, proporcje itp.).

4.6. Wszystkie nazwy Towarów  zamieszczone na stronie Sklepu internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa oraz przepisów prawa autorskiego.

4.7. Wszystkie fotografie, design stron Sklepu internetowego, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach Sklepu internetowego stanowią przedmiot praw autorskich są prawnie chronione. Wszelkie ich kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody FoodWell jest zabronione.

V. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

5.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.ebakalland.pl, zalogować się na konto Klienta w Sklepie internetowym, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie – złożyć Zamówienie. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo indywidualnego negocjowania warunków płatności z Klientem, z uwzględnieniem historii zamówień i płatności, w szczególności w odniesieniu do przyznania kredytu kupieckiego tj. odroczonego terminu płatności i warunków dostawy (tj. kwoty odpłatności za dostawę dużych zamówień). Sklep internetowy ma prawo przyznania korzystniejszych warunków w zakresie wydłużenia terminu płatności oraz zmniejszenia kosztów dostawy, po analizie historii zamówień danego Klienta.

5.2. Maksymalna wartość Zamówienia (w odniesieniu do ceny Towaru) wynosi 20.000 zł. netto. Minimalna wartość Zamówienia (w odniesieniu do ceny Towaru) wynosi 500 zł netto. Zamówienia złożone poniżej tej wartości lub powyżej 20.000 zł netto zostaną zablokowane do realizacji.

5.3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka, które dokonywane jest przez naciśnięcie przycisku: „Dodaj do koszyka”.

5.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

5.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu Zamówienia (Towar),

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym przybliżonych kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) metody płatności (metoda płatności generowana jest przez system obsługi Sklepu internetowego spośród metod wskazanych w ust. 6.7 Regulaminu),

d) sposobu i kosztu dostawy (sposób dostawy generowany jest przez system obsługi Sklepu internetowego).

5.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

5.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia dokonywane przez naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie” stanowi oświadczenie woli zawarcia z www.ebakalland.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i powoduje obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.

5.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia w sklepie Platforma B2B FoodWell sp. z o.o. ”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz numer Zamówienia, który należy podać w tytule przelewu.

5.9. Umowę traktuje się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 5.8. powyżej.

5.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

5.11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

5.12. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta otrzymują bieg w najbliższym dniu roboczym.

5.13. Sklep zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia błędnie i niekompletnie wypełnionych formularzy Zamówienia.

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

6.1. Ceny Towarów wskazanych na stronach internetowych Sklepu internetowego:

a) podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki); transakcje w Sklepie internetowym realizowane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy; koszty te są dodawane do ceny zamówionego Towaru. Koszty dostawy dla Zamówień, w których cena Towaru nie przekracza 1.000 zł. netto wynoszą 50 zł. netto  + VAT. Koszty dostawy dla Zamówień, w których cena Towaru jest wyższa niż 1.000 zł. netto nie jest dodawany do Zamówienia. Koszty dostawy nie zależą od wielkości Zamówienia z zastrzeżeniem zapisów powyższych niniejszego punktu .  Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena zamówionego Towaru wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

6.2. FoodWell zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

6.3. FoodWell może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.

6.4. Ceny podane w Sklepie Internetowym nie są cenami obowiązującymi w sklepach stacjonarnych, w których dostępne są produkty marki FoodWell i nie podlegają dodatkowym rabatom i promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać w sklepach stacjonarnych.

6.5. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty przelewem online za pośrednictwem serwisu przelewy24, za wyjątkiem klientów, któremu FoodWell przyznał opcję płatności z odroczonym terminem. W przypadku klientów, któremu FoodWell przyznał opcje płatności z odroczonym terminem, klient ma możliwość uiszczenia zapłaty wyłącznie przelewem na konto bankowe PKO BP 62 1020 1026 0000 1402 0250 5808

6.6. W tytule płatności należy podać numer Zamówienia widoczny na potwierdzeniu Zamówienia.

6.7. Płatność może zostać dokonana – z zastrzeżeniem ust. 6.8. poniżej:

a) w formie przelewu online (płatność przelewem bankowym lub BLIK) – płatność natychmiastowa za pomocą serwisu przelewy24  po naciśnięciu przycisku „Złóż zamówienie”.. Po dokonaniu transakcji klient automatycznie powraca na stronę ebakalland.pl

b) w formie przelewu z odroczonym terminem płatności 21 dni.

Przy złożeniu Zamówienia sposób płatności generowany jest przez system Sklepu internetowego i określony w podsumowaniu Zamówienia, o którym mowa w ust. 5.5. Regulaminu.

6.8. Każdy Klient, któremu FoodWell nie przyznał opcji płatności z odroczonym terminem zapłaty ma opcję płatnośći online za pośrednictwem serwisu przelewy24.  Jeżeli Klient  dokonał zakupu w Sklepie internetowym dwa razy oraz podał poprawne dane do wystawienia faktury i dostawy, Sklep internetowy może przyznać temu Klientowi opcję płatności z odroczonym terminem zapłaty (z terminem zapłaty 21 dni) – zgodnie z ust. 6.7. lit. b).

6.9. Sklep może wstrzymać realizację Zamówienia w przypadku braku płatności lub opóźnienia w uregulowaniu płatności przez Klienta.

6.10. Sklep internetowy wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem FoodWell do wystawienia faktury VAT na zakupione Towary bez podpisu odbiorcy. Dokument faktury zostanie przesłany do Klienta łącznie z Towarem.

VII. DOSTAWA

7.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

7.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przy wykorzystaniu firmy kurierskiej RABEN. Koszty dostawy zostaną wskazane w Zamówieniu.

7.3 Zamówienie złożone do godz. 12.00 zostanie zrealizowane następnego dnia roboczego pod warunkiem wpłaty na konto odpowiedniej kwoty równej sumie z Zamówienia (dotyczy to Klientów z płatnością w formie przelewu online). W przypadku Klientów, którym przyznano możliwość skorzystania z płatności odroczonej, Klient otrzyma Towar następnego dnia roboczego, jeśli złoży Zamówieni do godz. 12.00 danego dnia, jeśli Zamówienie zostanie złożone po godz. 12.00, Towar zostanie dostarczony w ciągu 2 dni roboczych.

7.4. W momencie odbioru przesyłki, Klient ma prawo i obowiązek sprawdzenia jej zawartości w obecności pracownika podmiotu doręczającego przesyłkę. W razie stwierdzenia uszkodzenia paczki, niezgodności Towaru z Zamówieniem, uszkodzenia Towaru lub jego braków, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia reklamacji pracownikowi podmiotu doręczającego – co wymaga spisania protokołu reklamacyjnego. Procedura zgłaszania wad jakościowych Towarów uregulowana jest odrębnie w niniejszym Regulaminie w ust. 9.3.

VIII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Klient nie może od umowy odstąpić, chyba, że takie prawo wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, lub niniejszego Regulaminu – zgodnie z ust. IX.

IX. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

9.1. FoodWell jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez Klienta na zasadach Kodeksu Cywilnego.

9.2. Klient nabywający Towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Sklep internetowy świadczy usługi elektroniczne wyłącznie dla klientów niebędących Konsumentami) ma prawo złożyć reklamację co do jakości Towarów stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym w związku ze szczególnym rodzajem Tworów dostępnych w Sklepie internetowym, na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego, odpowiedzialność FoodWell z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania zwrotu równowartości ceny zakupionego Towaru, który okazał się wadliwy.

9.3. Klient powinien dokonać sprawdzenia Towaru w sposób opisany w ust. 7.4., w obecności pracownika podmiotu doręczającego Towar - przedstawiciela firmy kurierskiej, a w razie stwierdzenia wad Tworu, jego uszkodzeń, powinien niezwłocznie wypełnić i podpisać protokół reklamacyjny, wręczyć wypełniony i podpisany protokół reklamacyjny pracownikowi podmiotu doręczającego i zwrócić mu wadliwy Towar w celu jego odesłania do FoodWell sp. z o.o. W takiej sytuacji zwrot Towaru nieprzyjętego przez Klienta z powodu jego wad następuje na koszt FoodWell sp. z o.o.

9.4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, można złożyć również za pośrednictwem platformy internetowej Sklepu internetowego, po zalogowaniu się na konto Klienta – za pośrednictwem udostępnionego formularza reklamacyjnego lub poprzez kontakt z centrum obsługi klientów Sklepu internetowego – pod adresem e-mail: cok@FoodWell.pl. FoodWell zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 21 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Klient zobowiązany jest zwrócić Towar dotknięty wadą wykrytą po przyjęciu Towaru od dostawcy (firmy kurierskiej) do Sklepu internetowego poprzez jego odesłanie pod adresem: Raben Polska, ul. Kolejowa 1 05-500 Piaseczno z dopiskiem ‘zwrot - www.ebakalland.pl’. W takim wypadku odesłanie Towaru odbywa się na koszt Klienta.

9.5. W związku z zasadną reklamacją i zwrotem Towaru objętego wadami, FoodWell zwróci Klientowi cenę zapłaconą za Towar dotknięty wadą fizyczną. Zwrot ceny nastąpi przelewem na rachunek bankowy, w którego nastąpiła zapłata za Towar. W pozostałym zakresie odpowiedzialność FoodWell z tytułu rękojmi za wady Towaru w stosunku do Klientów jest wyłączona.

9.6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność FoodWell za szkody wyrządzone Klientom ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił FoodWell za nabycie danego Towaru.

X. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

10.1. FoodWell  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić FoodWell o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: FoodWell sp. z o.o.   ul. Fabryczna 5, 00 – 446 Warszawa, mailowo pod adresem: cok@FoodWell.pl.

10.4. W reklamacji Klient powinien podać nazwę firmy i formę prowadzenia działalności, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.

10.5. FoodWell zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu www.ebakalland.pl będącego własnością FoodWell sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Fabrycznej 5, 00-446 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253890, posiadającą numer NIP 5211501724, numer REGON 01227209000000 („Spółka”, „Administrator” lub „Administrator Danych Osobowych”).

FoodWell, jako Administrator danych, przetwarza dane użytkowników strony internetowej www.ebakalland.pl w celach prowadzenia platformy sprzedażowej oraz w celu wysyłki materiałów marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Dane użytkowników zbierane są na czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz jej wykonania, realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Dane osobowe użytkowników wykorzystywane są tylko i wyłączenie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych w klauzulach informacyjnych zadań i celów FoodWell. Użytkownik jest zawsze informowany o celu w którym dane będą przetwarzane, o terminie retencji danych oraz o przysługujących mu prawach. FoodWell nie kupuje, nie sprzedaje, ani nie pośredniczy w handlu bazami danych. Przetwarzane przez nas dane wykorzystujemy jedynie w celu, w którym zostały zebrane. FoodWell przekazuje dane osobowe w celu realizacji usługi następującym podmiotom:

- UNITY S. A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Przedmiejskiej 6-10, 54-201 Wrocław;

- PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań;

- FreshMail sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. 29 Listopada 155c, 31- 406 Kraków.

Dane osobowe zbierane są w zakresie wynikającym z celu przetwarzania danych. FoodWell nie zbiera danych, których zakres wykracza poza niezbędny do realizacji celu przetwarzania. FoodWell nie zbiera za pośrednictwem strony www.ebakalland.pl żadnych danych, które w sposób bezpośredni lub pośredni ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, danych genetycznych, danych biometrycznych, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Osobom których dane przetwarza FoodWell przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu. W celu realizacji tego prawa należy skontaktować się z nami mailowo za pomocą następującego adresu e-mail: iod@FoodWell.pl. FoodWell w swoich działaniach dotyczących przetwarzania danych zbieranych za pośrednictwem strony www.ebakalland.pl stosuje obowiązujące przepisy prawa:

• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

• Ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,

• Ustawę z dnia 18 kwietnia 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

• Ustawę z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.

Polityka cookies

Plik cookie to krótki tekst wysyłany do przeglądarki przez witrynę, którą jest w danej chwili odwiedzana. Pozwala witrynie zapamiętać takie informacje, jak preferowany język czy inne ustawienia. Dzięki temu następna wizyta w tej witrynie będzie przyjemniejsza i bardziej efektywna. Pliki cookie pełnią bardzo ważną funkcję – bez nich korzystanie z internetu byłoby znacznie mniej przyjemne.

Plików cookie używamy do różnych celów. Służą na przykład do zapamiętywania ustawień filtra SafeSearch, wyświetlania spersonalizowanych reklam czy tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Ułatwiają też logowanie się do naszych usług, pozwalają lepiej chronić dane i zapamiętywać ustawienia reklam. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika www.ebakalland.pl pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Strony FoodWell sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Fabryczna 5, 00-446 Warszawa. 

XII. NEWSLETTER

12.1 Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Sklepu internetowego lub FoodWell oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) FoodWell i jego partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów FoodWell i jego partnerów biznesowych oraz promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”).

 

12.2          Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.

 

12.3          Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”).

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FoodWell  a Klientem, zostanie poddane sądowi właściwemu dla siedziby FoodWell.

13.2. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

13.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

13.4. FoodWell dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże FoodWell  nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu internetowego. W takim wypadku FoodWell dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu internetowego lub inne utrudnienia w korzystaniu z wszystkich jego funkcjonalności lub spowolnienie funkcjonalności miały miejsce w godzinach nocnych.

13.5. Językiem umów zawieranych z FoodWell jest język polski.

13.6. FoodWell zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

a)      konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

b)      konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

c)      rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu internetowego, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu internetowego;

d)      zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

e)      zmiana wymagań prawnych lub podstawy prawnej do prowadzenia Sklepu internetowego, w szczególności świadczenia usług drogą elektroniczną, przetwarzania danych osobowych Klientów;

f)       konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;

g)      zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;

h)      przeciwdziałanie nadużyciom;

i)        poprawa obsługi Klientów;

j)        zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

13.7. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony za pośrednictwem strony www Sklepu internetowego (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie Regulaminu FoodWell poinformuje poprzez komunikat zamieszczony na stronach www Sklepu internetowego oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).

13.8. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w Sklepie internetowym (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 12. 

13.9. Zmiana regulaminu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany regulaminu są realizowane na zasadach dotychczasowych.

 

FoodWell sp. z o.o. , ul. Fabryczna 5 , 00 – 446 Warszawa

cok@FoodWell.pl