Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

www.ebakalland.pl

obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www. ebakalland.pl, zwanego dalej Sklepem internetowym.

1.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www. ebakalland.pl, prowadzony jest przez: BAKALLAND S.A., ul. Fabryczna 5, 00 – 446 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000253890, kapitał zakładowy: 1.997.005 PLN w całości wpłacony, NIP PL 521-15-01-724, REGON 012272090, w dalszej części niniejszego Regulaminu zwaną BAKALLAND.

1.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji w Sklepie internetowym;

b) zasady korzystania ze Sklepu internetowego;

c) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;

d) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego na Towary oferowane i dostępne w Sklepie internetowym;

e) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego,

f) warunki dostawy zamówionych Towarów i warunki zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży Towarów;

g) uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;

h) zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.5. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania stron Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, dokonywania zakupów w Sklepie internetowym niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego, w tym rejestracji w Sklepie internetowym, a także składania zamówień na Towary, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

1.6. Przeglądanie asortymentu Sklep internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

1.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ebakalland.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

1.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty sprzedaży Towarów. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza ofertę Klienta, która w celu zawarcia umowy sprzedaży, wymaga potwierdzenia przez Sklep internetowy.

1.9. Dokonując złożenia Zamówienia, Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu internetowego i akceptuje jego postanowienia.

II. POJĘCIA I DEFINICJE

2.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a)      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną i która dokonuje zakupu, w tym w szczególności składa Zamówienie, w ramach Sklepu internetowego bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (B2B);

b)      Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.;

c)      Koszyk – funkcjonalność Sklepu internetowego umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. W przypadku zarejestrowanego Klienta możliwe jest wpisanie numeru kodu rabatowego.

d)      Podmiot realizujący dostawę – zewnętrzny w stosunku do BAKALLAND podmiot pośredniczący przy realizacji dostawy Towarów zakupionych w Sklepie internetowym.

e)      Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do BAKALLAND podmiot pośredniczący przy realizacji płatności online za pomocą przelewu bankowego online.

f)       Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.ebakalland.pl;

g)      Sklep internetowy (Sklep) – platforma zamówieniowa dostępna pod adresem www.ebakalland.pl, za pośrednictwem której Klient może składać Zamówienia i dokonywać zakupu Towarów;

h)      Strona produktowa – strona w Sklepie internetowym, na której przedstawione są informacje na temat Towaru.

i)        Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym www.ebakalland.pl,;

j)        Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym Sklep internetowy www.ebakalland.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego www.ebakalland.pl;

k)      Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

l)        Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru, cenę, termin i sposób dostawy, termin i sposób zapłaty.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO. REJESTRACJA I LOGOWANIE.

Zasady ogólne

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja i wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie pełnych danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.2. Warunkiem skorzystania z Sklepu internetowego jest dodanie produktu do koszyka i przeprowadzenie pełnej procedury dokonania zakupu w Sklepie internetowym.

3.3. W ramach korzystania ze Sklepu internetowego zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie stron internetowych Sklepu internetowego lub funkcjonalności Sklepu internetowego  do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem.

3.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla www.ebakalland.pl,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie na potrzeby własnego użytku, zgodnie z celem, w którym zostały udostępnione,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.5. Platforma www.ebakalland.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, w tym w szczególności dane podmiotu, pod który się podszywa, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez www.ebakalland.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię www.ebakalland.pl.

3.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu internetowego.

3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Rejestracja

3.8. Rejestracja w Sklepie internetowym umożliwia Klientowi:

a)      wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;

b)      składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;

c)      tworzenie listy zakupów;

d)      przeglądanie historii zamówień;

e)      zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera;

f)       korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.

3.9. W celu rejestracji w Sklepie internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając nazwę firmy, formę prawną prowadzonej działalności, adres, NIP, adres e-mail i dane osoby do kontaktów, w tym dane niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.   

3.10. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Sklep internetowy na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.

3.11. Rejestracja w Sklepie internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z BAKALLAND umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.12. Po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta, w tym w szczególności loginu i hasła.

3.13. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie internetowym i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

3.14. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu internetowego należy skontaktować się e-mailowo z BAKALLAND pod adresem cok@ebakalland.pl. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z BAKALLAND o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.

3.15. BAKALLAND jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. BAKALLAND  jest także uprawniony do zablokowania konta Klienta z ważnych powodów, którymi są:

a)      naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu internetowego powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;

b)      inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu;

c)      zamówienie przez Klienta produktów z podaniem nieprawdziwych danych, w tym podanie błędnych lub nieprawdziwych danych do wystawienia faktury, lub danych uniemożliwiających odszukanie adresata w celu dokonania dostawy Towarów;

d)      uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień niniejszego Regulaminu, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez BAKALLAND zgodnie z treścią zamówienia lub brak odbioru zamówienia;

e)      uporczywe opóźnienia w terminach płatności , w szczególności w terminie płatności za zamówiony Towar.

3.16. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

3.17. W przypadku zablokowania konta Klienta zgodnie z ust. 3.15 powyżej, niezrealizowane Zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane. Anulowanie następuje w ciągu 1 dnia od zablokowania konta Klienta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, BAKALLAND zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przelewem bankowym, na konto Klienta, z którego nastąpiła płatność.

3.18. Za poprawność i aktualność danych podanych w ramach konta Klienta oraz poufność hasła odpowiada Klient. W razie zmiany osoby składającej zamówienie (np. wskutek rozwiązania z tą osobą umowy przez Klienta), Klient zobowiązany jest do niezwłocznego podania aktualnych danych nowej osoby uprawnionej do składania zamówień w Sklepie internetowym w imieniu i na rzecz Klienta oraz do zmiany hasła, albo do zgłoszenia usunięcia konta na zasadach opisanych w pkt 3.14. Regulaminu. Zamówienia złożone przy użyciu niezaktualizowanych danych uważa się za wiążące dla Klienta. 

 

Logowanie

3.19. Logowanie do Sklepu internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

3.20. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu internetowego.

3.21. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie internetowym; w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

IV. TOWARY

4.1. Producentem Towarów dostępnych w Sklepie internetowym jest: BAKALLAND S.A., ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa.

4.2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz liczby i rodzaju Towarów dostępnych za pośrednictwem Sklepu internetowego, wycofania poszczególnych Towarów ze Sklepu internetowego, wprowadzenia nowych Towarów do Sklepu internetowego, przeprowadzania oraz zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego, realizacji dużych zamówień w osobnych partiach. Data przydatności Towaru do spożycia jest określana w opisie Towaru. Klient powinien zapoznać się z informacją o dacie przydatności do spożycia danego Towaru przed złożeniem Zamówienia.

4.3. Zawartość Sklepu internetowego prezentuje aktualne stany magazynowe, co stanowi podstawę do złożenia Zamówienia przez Klienta. W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia (np. wskutek wyczerpania stanu magazynowego), lub w razie konieczności przesunięcia terminu realizacji Zamówienia (albo możliwości częściowej realizacji Zamówienia w określonym terminie), Centrum Obsługi Klienta Sklepu internetowego skontaktuje się z Klientem - poprzez przesłanie maila z informacją o złożeniu zamówienia przekraczającego stan magazynowy oraz telefonicznie – z wykorzystaniem danych podanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym w celu wyjaśnienia możliwości realizacji Zamówienia. Centrum Obsługi Klienta ma prawo zaproponować Klientowi inny Towar o takich samych lub zbliżonych właściwościach lub zaproponować dostawę w późniejszym terminie lub dostawę części Towaru w późniejszym terminie. W przypadku uzyskania zgody Klienta, realizowane będzie tak zmienione Zamówienie. W przypadku braku zgody Klienta na modyfikację Zamówienia, Klient otrzyma zwrot wszelkich wpłaconych na poczet danego Zamówienia kwot na konto, z którego dokonano przelewu, a Sklep internetowy zwolniony jest z obowiązku realizacji Zamówienia.

4.4. BAKALLAND dołoży starań, aby opisy i zdjęcia przedstawiające Towary odpowiadały w jak największym stopniu cechom i właściwościom Towarów.

4.5. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Towaru na urządzeniu końcowym (komputerze)  Klienta a rzeczywistym wyglądem Towaru lub jego opakowania (kolor, proporcje itp.).

4.6. Wszystkie nazwy Towarów  zamieszczone na stronie Sklepu internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa oraz przepisów prawa autorskiego.

4.7. Wszystkie fotografie, design stron Sklepu internetowego, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach Sklepu internetowego stanowią przedmiot praw autorskich są prawnie chronione. Wszelkie ich kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody BAKALLAND jest zabronione.

V. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

5.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.ebakalland.pl, zalogować się na konto Klienta w Sklepie internetowym, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie – złożyć Zamówienie. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo indywidualnego negocjowania warunków płatności z Klientem, z uwzględnieniem historii zamówień i płatności, w szczególności w odniesieniu do przyznania kredytu kupieckiego tj. odroczonego terminu płatności i warunków dostawy (tj. kwoty odpłatności za dostawę dużych zamówień). Sklep internetowy ma prawo przyznania korzystniejszych warunków w zakresie wydłużenia terminu płatności oraz zmniejszenia kosztów dostawy, po analizie historii zamówień danego Klienta.

5.2. Maksymalna wartość Zamówienia (w odniesieniu do ceny Towaru) wynosi 20.000 zł. netto. Minimalna wartość Zamówienia (w odniesieniu do ceny Towaru) wynosi 500 zł netto. Zamówienia złożone poniżej tej wartości lub powyżej 20.000 zł netto zostaną zablokowane do realizacji.

5.3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka, które dokonywane jest przez naciśnięcie przycisku: „Dodaj do koszyka”.

5.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

5.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu Zamówienia (Towar),

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym przybliżonych kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) metody płatności (metoda płatności generowana jest przez system obsługi Sklepu internetowego spośród metod wskazanych w ust. 6.7 Regulaminu),

d) sposobu i kosztu dostawy (sposób dostawy generowany jest przez system obsługi Sklepu internetowego).

5.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

5.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia dokonywane przez naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie” stanowi oświadczenie woli zawarcia z www.ebakalland.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i powoduje obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.

5.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia w sklepie Platforma B2B Bakalland S.A.”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz numer Zamówienia, który należy podać w tytule przelewu.

5.9. Umowę traktuje się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 5.8. powyżej.

5.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

5.11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

5.12. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta otrzymują bieg w najbliższym dniu roboczym.

5.13. Sklep zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia błędnie i niekompletnie wypełnionych formularzy Zamówienia.

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

6.1. Ceny Towarów wskazanych na stronach internetowych Sklepu internetowego:

a) podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki); transakcje w Sklepie internetowym realizowane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy; koszty te są dodawane do ceny zamówionego Towaru. Koszty dostawy dla Zamówień, w których cena Towaru nie przekracza 1.000 zł. netto wynoszą 50 zł. netto  + VAT. Koszty dostawy dla Zamówień, w których cena Towaru jest wyższa niż 1.000 zł. netto nie jest dodawany do Zamówienia. Koszty dostawy nie zależą od wielkości Zamówienia z zastrzeżeniem zapisów powyższych niniejszego punktu .  Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena zamówionego Towaru wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

6.2. BAKALLAND zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

6.3. BAKALLAND może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.

6.4. Ceny podane w Sklepie Internetowym nie są cenami obowiązującymi w sklepach stacjonarnych, w których dostępne są produkty marki Bakalland i nie podlegają dodatkowym rabatom i promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać w sklepach stacjonarnych.

6.5. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty przelewem online za pośrednictwem serwisu przelewy24, za wyjątkiem klientów, któremu Bakalland przyznał opcję płatności z odroczonym terminem. W przypadku klientów, któremu Bakalland przyznał opcje płatności z odroczonym terminem, klient ma możliwość uiszczenia zapłaty wyłącznie przelewem na konto bankowe PKO BP 62 1020 1026 0000 1402 0250 5808

6.6. W tytule płatności należy podać numer Zamówienia widoczny na potwierdzeniu Zamówienia.

6.7. Płatność może zostać dokonana – z zastrzeżeniem ust. 6.8. poniżej:

a) w formie przelewu online (płatność przelewem bankowym lub BLIK) – płatność natychmiastowa za pomocą serwisu przelewy24  po naciśnięciu przycisku „Złóż zamówienie”.. Po dokonaniu transakcji klient automatycznie powraca na stronę ebakalland.pl

b) w formie przelewu z odroczonym terminem płatności 21 dni.

Przy złożeniu Zamówienia sposób płatności generowany jest przez system Sklepu internetowego i określony w podsumowaniu Zamówienia, o którym mowa w ust. 5.5. Regulaminu.

6.8. Każdy Klient, któremu Bakalland nie przyznał opcji płatności z odroczonym terminem zapłaty ma opcję płatnośći online za pośrednictwem serwisu przelewy24.  Jeżeli Klient  dokonał zakupu w Sklepie internetowym dwa razy oraz podał poprawne dane do wystawienia faktury i dostawy, Sklep internetowy może przyznać temu Klientowi opcję płatności z odroczonym terminem zapłaty (z terminem zapłaty 21 dni) – zgodnie z ust. 6.7. lit. b).

6.9. Sklep może wstrzymać realizację Zamówienia w przypadku braku płatności lub opóźnienia w uregulowaniu płatności przez Klienta.

6.10. Sklep internetowy wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem BAKALLAND do wystawienia faktury VAT na zakupione Towary bez podpisu odbiorcy. Dokument faktury zostanie przesłany do Klienta łącznie z Towarem.

VII. DOSTAWA

7.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

7.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przy wykorzystaniu firmy kurierskiej RABEN. Koszty dostawy zostaną wskazane w Zamówieniu.

7.3 Zamówienie złożone do godz. 12.00 zostanie zrealizowane następnego dnia roboczego pod warunkiem wpłaty na konto odpowiedniej kwoty równej sumie z Zamówienia (dotyczy to Klientów z płatnością w formie przelewu online). W przypadku Klientów, którym przyznano możliwość skorzystania z płatności odroczonej, Klient otrzyma Towar następnego dnia roboczego, jeśli złoży Zamówieni do godz. 12.00 danego dnia, jeśli Zamówienie zostanie złożone po godz. 12.00, Towar zostanie dostarczony w ciągu 2 dni roboczych.

7.4. W momencie odbioru przesyłki, Klient ma prawo i obowiązek sprawdzenia jej zawartości w obecności pracownika podmiotu doręczającego przesyłkę. W razie stwierdzenia uszkodzenia paczki, niezgodności Towaru z Zamówieniem, uszkodzenia Towaru lub jego braków, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia reklamacji pracownikowi podmiotu doręczającego – co wymaga spisania protokołu reklamacyjnego. Procedura zgłaszania wad jakościowych Towarów uregulowana jest odrębnie w niniejszym Regulaminie w ust. 9.3.

VIII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Klient nie może od umowy odstąpić, chyba, że takie prawo wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, lub niniejszego Regulaminu – zgodnie z ust. IX.

IX. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

9.1. BAKALLAND jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez Klienta na zasadach Kodeksu Cywilnego.

9.2. Klient nabywający Towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Sklep internetowy świadczy usługi elektroniczne wyłącznie dla klientów niebędących Konsumentami) ma prawo złożyć reklamację co do jakości Towarów stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym w związku ze szczególnym rodzajem Tworów dostępnych w Sklepie internetowym, na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego, odpowiedzialność BAKALLAND z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania zwrotu równowartości ceny zakupionego Towaru, który okazał się wadliwy.

9.3. Klient powinien dokonać sprawdzenia Towaru w sposób opisany w ust. 7.4., w obecności pracownika podmiotu doręczającego Towar - przedstawiciela firmy kurierskiej, a w razie stwierdzenia wad Tworu, jego uszkodzeń, powinien niezwłocznie wypełnić i podpisać protokół reklamacyjny, wręczyć wypełniony i podpisany protokół reklamacyjny pracownikowi podmiotu doręczającego i zwrócić mu wadliwy Towar w celu jego odesłania do Bakalland S.A. W takiej sytuacji zwrot Towaru nieprzyjętego przez Klienta z powodu jego wad następuje na koszt Bakalland S.A.

9.4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, można złożyć również za pośrednictwem platformy internetowej Sklepu internetowego, po zalogowaniu się na konto Klienta – za pośrednictwem udostępnionego formularza reklamacyjnego lub poprzez kontakt z centrum obsługi klientów Sklepu internetowego – pod adresem e-mail: cok@ebakalland.pl. BAKALLAND zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 21 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Klient zobowiązany jest zwrócić Towar dotknięty wadą wykrytą po przyjęciu Towaru od dostawcy (firmy kurierskiej) do Sklepu internetowego poprzez jego odesłanie pod adresem: Raben Polska, ul. Kolejowa 1 05-500 Piaseczno z dopiskiem ‘zwrot - www.ebakalland.pl’. W takim wypadku odesłanie Towaru odbywa się na koszt Klienta.

9.5. W związku z zasadną reklamacją i zwrotem Towaru objętego wadami, BAKALLAND zwróci Klientowi cenę zapłaconą za Towar dotknięty wadą fizyczną. Zwrot ceny nastąpi przelewem na rachunek bankowy, w którego nastąpiła zapłata za Towar. W pozostałym zakresie odpowiedzialność BAKALLAND z tytułu rękojmi za wady Towaru w stosunku do Klientów jest wyłączona.

9.6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność BAKALLAND za szkody wyrządzone Klientom ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił BAKALLAND za nabycie danego Towaru.

X. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

10.1. BAKALLAND  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić BAKALLAND o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: BAKALLAND S.A.  ul. Fabryczna 5, 00 – 446 Warszawa, mailowo pod adresem: cok@ebakalland.pl.

10.4. W reklamacji Klient powinien podać nazwę firmy i formę prowadzenia działalności, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.

10.5. BAKALLAND zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza polityka przetwarzania Danych Osobowych zatwierdzona została przez Zarząd spółki BAKALLAND S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Fabrycznej 5, 00-446 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253890, posiadającą numer NIP 5211501724, numer REGON 01227209000000 („Spółka”, „Administrator” lub „Administrator Danych Osobowych”) i obowiązuje we wszystkich jednostkach organizacyjnych (działach) Administratora.

Polityka określa podejście Spółki do zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), ustawą o ochronie danych osobowych uzupełniającą RODO („Ustawa”), mając na uwadze obowiązek spełnienia zasady rozliczalności.

Za przetwarzanie danych osobowych, zapewnienie im stopnia bezpieczeństwa zgodnie z RODO oraz za stosowanie niniejszej Polityki odpowiada zarząd Administratora, osoby wyznaczone przez zarząd, odpowiedzialne za organizację i nadzór nad procesami, w których ma miejsce przetwarzanie danych osobowych oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza Polityka obowiązuje w Spółce.

Spółka ma prawo ustanawiać i egzekwować wewnętrzne zasady, w tym przepisy i procedury, zgodne z niniejszą Polityką.

Niniejsza Polityka określa podstawowe zasady ochrony danych oraz standardy ochrony danych w Spółce, stosowane w celu zachowania zgodności z krajowymi i unijnymi przepisami o ochronie danych.

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do każdego przypadku przetwarzania danych osobowych przez Spółkę. Dane zanonimizowane nie podlegają przepisom niniejszej Polityki.

Celem Polityki jest zapewnienie oraz wykazanie, że Dane Osobowe w Spółce przetwarzane są zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania, na które składają się:

a) zgodność z prawem, rzetelność, przejrzystość,

b) ograniczenie celu,

c) minimalizacja danych,

d) prawidłowość,

e) ograniczenie przechowywania,

f) integralność i poufność.

Rozliczalność

Administrator zgodnie z zasadą rozliczalności odpowiedzialny jest za przestrzeganie zasad przetwarzania Danych Osobowych wskazanych powyżej i zobowiązany jest wykazać ich przestrzeganie, co czyni m.in. poprzez niniejszą Politykę. Wszystkie działania dotyczące przetwarzania danych będą należycie dokumentowane przez Spółkę. Spółka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym przepisów RODO i jest w stanie to wykazać.

Pozostałe Zasady Ogólne

a) Zgodność z przepisami. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z wymaganiami RODO oraz Ustawy i innych przepisów mogących mieć zastosowanie. Decyzje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podejmuje Administrator.

b) Prawa Osób, których dane dotyczą. Spółka respektuje prawa podmiotów danych, z uwzględnieniem praw dostępu do ich danych, prawa do ograniczenia ich przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych.

c) Udostępnienie danych. Udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym ma miejsce wyłącznie, gdy jest ono konieczne ze względu na spełnienie zobowiązań kontraktowych lub obowiązujących przepisów prawnych regulujących działalność Administratora.

d) Bezpieczeństwo danych. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora realizowane jest w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo. Stosownie do rodzaju ryzyka, w celu zapobiegnięcia nieuprawnionemu przetwarzaniu lub zmianie oraz utracie, zniszczeniu lub nieuprawnionemu ujawnianiu lub udostępnianiu przekazywanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób danych osobowych, zostaną podjęte odpowiednie środki techniczne lub organizacyjne.

e) Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania. Spółka wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. Zasada ochrony danych w fazie projektowania będzie stosowana podczas opracowywania i zakupu nowych usług/produktów/systemów.

f) Domyślna ochrona danych. Spółka wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania, że domyślnie przetwarzane będą tylko te dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne dla określonych celów. Zasada domyślnej ochrony danych będzie stosowana podczas opracowywania i zakupu nowych usług/produktów/systemów.

g) Inspektor Ochrony Danych. Spółka wyznaczy inspektora ochrony danych, który będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a w szczególności wiedzę fachową na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań określonych w RODO i przepisach je uzupełniających.

Definicje

Administrator – podmiot ustalający samodzielnie lub wspólnie z innymi cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, określony w nagłówku Polityki („ADO”);

ASI - Administrator Systemu Informatycznego – osoba odpowiadająca w ramach ADO w szczególności za infrastrukturę informatyczną oraz teleinformatyczne środki zabezpieczeń stosowane przez ADO;

Dane Osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

IOD – Inspektor Ochrony Danych w rozumieniu RODO;

Klauzula Informacyjna – oznacza politykę prywatności bądź klauzulę obejmującą informacje, których przekazanie Osobie, której dane dotyczą, jest wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 13 / art. 14 RODO);

Naruszenie ochrony danych - oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

Osoba, której dane dotyczą – oznacza zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której Dane Osobowe przetwarza Spółka, jako administrator lub podmiot przetwarzający;

Państwo trzecie – państwo nie będące członkiem Unii Europejskiej, położone poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;

Personel – osoby zatrudnione w Spółce w oparciu o umowę o pracę lub współpracownicy Spółki działający w oparciu o umowę cywilnoprawną z Spółką;

Polityka – oznacza niniejszą politykę przetwarzania Danych Osobowych;

Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

RODO – przyjmuje znaczenie określone w nagłówku Polityki;

Spółka – przyjmuje znaczenie określone w nagłówku Polityki;

Szczególne kategorie danych osobowych – dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

Umowa Powierzenia – przyjmuje znaczenie określone w § 11 ust. 1 Polityki;

Ustawa – przyjmuje znaczenie określone w nagłówku Polityki.

Zakres Polityki

Polityka znajduje zastosowanie do wszelkich kategorii osób i ich Danych Osobowych, wobec których Spółka jest ADO i we wszystkich komórkach organizacyjnych Spółka, we wszystkich lokalizacjach (budynkach, pomieszczeniach) Spółka, w których przetwarzane są Dane Osobowe. Wykaz tych lokalizacji stanowi Załącznik nr 1 do Polityki.

Politykę stosuje się do:

a) Danych Osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, w tradycyjnej formie papierowej oraz znajdujących się na wszelkich nośnikach danych, w szczególności dyskach zewnętrznych, pamięci masowej flash, płytach CD/DVD,

b) Danych Osobowych przetwarzanych zarówno w zbiorach danych, jak i pojedynczych informacji osobowych; do wszelkich procesów przetwarzania Danych Osobowych jak i czynności przetwarzania danych,

c) informacji dotyczących zabezpieczenia Danych Osobowych, w tym w szczególności nazw kont i haseł w systemach przetwarzania danych osobowych, rejestru osób upoważnionych do przetwarzania Danych Osobowych, dokumentacji przygotowanej w celu realizacji zasady rozliczalności, jeśli zawiera ona Dane Osobowe.

Do stosowania zasad określonych w Polityce oraz pozostałej dokumentacji związanej z przetwarzaniem Danych Osobowych zobowiązany jest ADO, Personel mający dostęp do Danych Osobowych.

Polityka cookies

Plik cookie to krótki tekst wysyłany do przeglądarki przez witrynę, którą w danej chwili odwiedzasz. Pozwala witrynie zapamiętać takie informacje, jak preferowany język czy inne ustawienia. Dzięki temu Twoja następna wizyta w tej witrynie będzie przyjemniejsza i bardziej efektywna. Pliki cookie pełnią bardzo ważną funkcję – bez nich korzystanie z internetu byłoby znacznie mniej przyjemne.

Plików cookie używamy do różnych celów. Służą na przykład do zapamiętywania ustawień filtra SafeSearch, wyświetlania spersonalizowanych reklam czy tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Ułatwiają też logowanie się do naszych usług, pozwalają lepiej chronić dane i zapamiętywać ustawienia reklam. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika ebakalland.pl pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Strony Bakalland S.A. z siedzibą pod adresem Fabryczna 5, 00-446 Warszawa.

Zgodność z prawem

Administrator zapewnia, że Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem. Przetwarzanie danych osobowych wymaga każdorazowo posiadania odpowiedniej podstawy prawnej. Administrator zobowiązany jest przetwarzać Dane Osobowe na podstawie prawnej wynikającej z art. 6 RODO, a Szczególne kategorie danych osobowych na podstawie prawnej wynikającej z art. 9 RODO.

Ilekroć Przetwarzanie opiera się na zgodzie Osoby, której dane dotyczą, Administrator zapewnia aby:

a) zgoda została wyrażona dobrowolnie, w szczególności by nie warunkowała wykonania umowy z Osobą, której dane dotyczą, chyba że przetwarzanie jej Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania takiej umowy;

b) zgoda była konkretna, jednoznaczna, poinformowana i wyrażona świadomie, w szczególności, aby zapytanie o zgodę było przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem; każdorazowo z możliwością cofnięcia zgody;

c) proces zbierania zgód był w pełni udokumentowany (w formie pisemnej lub elektronicznej), tak by możliwe było wykazanie przez Administratora, że zgoda została uzyskana.

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

a)prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator na żądanie Osoby, której dane dotyczą zobowiązany jest przekazać Osobie, której dane dotyczą informację o przetwarzaniu danych osobowych, w szczególności o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

b)prawo uzyskania kopii danych – Administrator na żądanie Osoby, której dane dotyczą zobowiązany jest przekazać Osobie, której dane dotyczą kopię przetwarzanych danych;

c)prawo do sprostowania – Administrator na żądanie Osoby, której dane dotyczą zobowiązany jest bezzwłocznie usunąć ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnić lub aktualizować te dane, jeżeli są niekompletne lub uległy zmianie;

d)prawo do usunięcia danych – Administrator na żądanie Osoby, której dane dotyczą zobowiązany jest usunąć dane, których przetwarzanie stało się zbędne do realizowania jakiegokolwiek z celów, dla których zostały zebrane;

e)prawo do ograniczenia przetwarzania – Administrator na żądanie Osoby, której dane dotyczą zobowiązany jest zaprzestać dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę Osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

f)prawo do przenoszenia danych – Administrator na żądanie Osoby, której dane dotyczą zobowiązany jest , w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą wydać dane dostarczone przez Osobę, której one dotyczą, w formacie umożliwiającym ich odczytanie przez komputer lub przesłać te danych innemu podmiotowi o ile istnieją w tym zakresie techniczne;

g)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – Osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

h) prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jej danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w szczególności dla celów analitycznych lub statystycznych przy czym sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie. Sprzeciw podlega ocenie Administratora;

i)prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody Osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

j)prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, Osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć: w formie pisemnej na adres: BAKALLAND S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa lub/i drogą e-mailową na adres: cok@ebakalland.pl

Rzetelność i przejrzystość

Administrator zapewnia, że Dane Osobowe przetwarzane są w sposób rzetelny i przejrzysty. W tym celu stosuje w szczególności stosowne Klauzule Informacyjne. Administrator dba o to by wszelkie informacje komunikowane osobom, których dane dotyczą spełniały zasadę przejrzystości i były sformułowane jasnym klarownym językiem, co dotyczy w szczególności a) Klauzul Informacyjnych (polityk prywatności), b) realizacji praw osób, których dane dotyczą, c) zawiadomień Osób, których dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych na podstawie art. 34 RODO, o ile będzie miało to zastosowanie.

Zasady przygotowania Klauzul Informacyjnych, a także procedury związane z realizacją praw Osób, których dane dotyczą określa odrębny dokument – Polityka realizacji praw osób, których dane dotyczą, stanowiąca Załącznik A do Polityki.

OGRANICZENIE CELU, MINIMALIZACJA DANYCH ORAZ PRAWIDŁOWOŚĆ

Ograniczenie celu

Administrator zapewnia, aby cele Przetwarzania Danych Osobowych były uzasadnione i wyraźnie określone w momencie ich zbierania. Administrator nie przetwarza Danych Osobowych, jeśli cele dla których są one zbierane, możliwe są do osiągnięcia w inny sposób.

Przetwarzanie Danych Osobowych do celów innych niż cele, w których dane te zostały pierwotnie zebrane możliwe jest tylko wtedy gdy Przetwarzanie takie jest zgodne z pierwotnymi celami. W innym wypadku wymagane jest zapewnienie odrębnej podstawy prawnej.

Minimalizacja danych

Administrator nie zbiera i nie Przetwarza Danych Osobowych w zakresie szerszym niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których Przetwarzanie następuje.

Prawidłowość danych

Administrator zapewnia, że przetwarzane rzez niego Dane Osobowe są prawidłowe i w razie konieczności aktualizowane.

W celu realizacji zasady prawidłowości danych, Administrator realizuje przede wszystkim prawo Osoby, której dane dotyczą do sprostowania danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. Procedury w tym zakresie określa odrębny dokument – Polityka realizacji praw osób, których dane dotyczą, stanowiąca Załącznik A do Polityki.

OGRANICZENIE PRZECHOWYWANIA

Gromadzenie i przechowywanie danych (zasady retencji danych)

Dane Osobowe należy zachować w formie możliwej do zidentyfikowania danej osoby, wyłącznie przez okres niezbędny dla celów, dla których zostały pierwotnie zgromadzone i w formie odpowiednio zabezpieczonej przed dostępem osób nieupoważnionych.

Dane Osobowe w formie umożliwiającej identyfikację Osoby, której dane dotyczą przechowywane są każdorazowo przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są Przetwarzane chyba że inny okres przetwarzania będzie wynikał z przepisów prawa, np. okres przedawnienia roszczeń lub szczególne okresy retencji wyznaczone przez przepisy sektorowe, takie jakie np. prawo pracy.

Dane Osobowe zawarte w dokumentacji przygotowanej w celi realizacji zasady rozliczalności, przechowywane będą nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu jakim jest wykazanie przez Administratora, że przepisy o ochronie danych osobowych są przestrzegane.

Okresy przechowywania bądź kryteria ich ustalania określone są każdorazowo w stosownej Klauzuli Informacyjnej dla danej kategorii osób.

Należy pozbyć się (lub zachować wyłącznie w formie anonimowej lub pozbawionej elementów pozwalających na identyfikację w możliwie najszerszym zakresie) Danych Osobowych, które nie są już wymagane, w bezpieczny sposób i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Administrator będzie dokonywał okresowych przeglądów w zakresie przestrzegania zasady ograniczenia przechowywania Danych Osobowych, w tym specyficznych okresów retencji wynikających ze szczególnych przepisów prawa.

Usuwanie danych

Dane Osobowe, których Przetwarzanie nie jest już konieczne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane lub okres ich przechowywania nie wynika z przepisów prawa, zostają w bezpieczny sposób usunięte. Nadzór nad usunięciem danych sprawuje Administrator lub IOD.

Poprzez usuwanie Danych Osobowych rozumie się zniszczenie Danych Osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości Osoby, której dane dotyczą.

Usuwanie Danych Osobowych może polegać na:

a) trwałym, fizycznym ich zniszczeniu wraz z ich nośnikami w stopniu uniemożliwiającym ich odtworzenie przez osoby niepowołane przy zastosowaniu powszechnie dostępnych metod,

b) anonimizacji Danych Osobowych, polegającej na pozbawieniu ich cech umożliwiających identyfikację osób fizycznych, których dane dotyczą.

Administrator może usuwać Dane Osobowe samodzielnie, w ramach własnej organizacji lub poprzez zlecenie ich usunięcia wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym, gwarantującym bezpieczeństwo procesu niszczenia danych odpowiednie do rodzaju nośnika tych danych, pod warunkiem zawarcia z takim podmiotem stosownej Umowy Powierzenia.

BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ

Dane Osobowe w Spółce przetwarzane są w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu.

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

Administrator sprawuje kontrolę nad procesami przetwarzania danych w tym prowadzi rejestr czynności przetwarzania i /lub rejestr kategorii czynności przetwarzania w odniesieniu do procesów wobec których działa jako podmiot przetwarzający (PO), stanowiący Załącznik nr 2 do Polityki.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM

Powierzenie przetwarzania danych

Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora osobie trzeciej, innej niż Personel, która ma przetwarzać Dane Osobowe według instrukcji ADO, wymaga zawarcia stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych. Umowa powierzenia przetwarzania danych może mieć formę odrębnego dokumentu, bądź dodatkowej klauzuli w umowie regulującej zasady współpracy między Administratorem a taką osobą trzecią („Umowa Powierzenia”). Wzór umowy powierzenia stanowi Załącznik nr 3 do Polityki.

Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych możliwe jest wyłącznie w celu i zakresie ustalonym w Umowie Powierzenia.

Powierzenie przez osobę trzecią Spółce Danych Osobowych do przetwarzania, również wymaga zawarcia stosownej Umowy Powierzenia ze Spółką jako podmiotem przetwarzającym.

Umowa Powierzenia zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z zasadami reprezentacji w Spółce, w tym przez pełnomocnika.

W przypadku gdyby powierzenie danych Spółki następowało do podmiotu położonego w państwie trzecim lub gdyby podpowierzający znajdował się w Państwie trzecim, Spółka, o ile będzie to niezbędne, zastosuje odpowiednie zabezpieczenia takiego transferu danych do Państwa trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V RODO. Kwestie te zostaną skonsultowane z działem prawnym lub z IOD.

Udostępnienie Danych Osobowych

Dane Osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora osobie trzeciej w przypadku gdy:

a) uprawnienie lub obowiązek udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa; lub

b) Administrator zawrze z osobą trzecią stosowną umowę obejmująca udostępnienie danych, pod warunkiem istnienia odpowiedniej podstawy prawnej do udostępnienia, w tym jeżeli będzie to miało zastosowanie, z uwzględnieniem wymogów transferu danych do odbiorcy położonego w państwie trzecim zgodnie z rozdziałem V RODO. Kwestie te zostaną skonsultowane z działem prawnym lub z IOD.

Administrator posiada procedurę dotyczącą udostępnień na wezwanie organu oraz prowadzi rejestr udostępnień na żądanie organu, stanowiące odpowiednio Załącznik nr C oraz Załącznik nr 1 do Załącznika C do Polityki.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Kategorie środków zabezpieczeń

W obiektach Spółki, w których przetwarzane są Dane Osobowe, należy stosować następujące kategorie środków zabezpieczeń danych osobowych:

a) zabezpieczenia fizyczne:

• cyfrowa blokada wejścia do budynku oraz wejścia do biura Spółki, umożliwiająca identyfikację osób wchodzących;

• pomieszczenia zamykane na klucz;

• szafy z zamkami;

b) zabezpieczenia procesów Przetwarzania danych w dokumentacji papierowej:

• wyznaczone miejsca do Przetwarzania Danych Osobowych;

• nadawanie upoważnień;

• niezwłoczne niszczenie lub anonimizacja dokumentów, które zawierają Dane Osobowe, a które nie podlegają archiwizacji i nie są niezbędne z perspektywy celów, dla jakich dane te zostały zebrane;

c) zabezpieczenia informatyczne:

• szyfrowanie Danych Osobowych;

• zabezpieczenie łącz;

• zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

• zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

• regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania;

d) zabezpieczenia organizacyjne:

• struktura organizacyjna w zakresie ochrony Danych Osobowych.

Środki zabezpieczeń

Ochronę danych osobowych w Spółce należy realizować z wykorzystaniem następujących minimalnych zabezpieczeń:

a) przyznawania indywidualnych identyfikatorów;

b) zapewnienie stopniowania uprawnień;

c) zapewnienia wymuszania zmiany haseł;

d) odnotowania daty pierwszego wprowadzenia danych w systemie;

e) odnotowania identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane;

f) odnotowania informacji o odbiorcach, którym dane zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia.

Dostęp Personelu do Danych Osobowych – upoważnienia

1. Personel, który ze względu na rodzaj wykonywanych zadań, będzie posiadać dostęp do Danych Osobowych, przed przystąpieniem do wykonywania tych zadań, zostanie przeszkolony w zakresie obowiązujących przepisów prawa ochrony danych osobowych oraz zasad ochrony danych osobowych obowiązujących w Spółce.

2. Osoba, która uzyskała upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (ADO) zobowiązana jest do i odpowiedzialna za:

a) ochronę danych osobowych zgodnie z postanowieniami RODO oraz niniejszej Polityki;

b) zachowanie w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia również po ustaniu zatrudnienia;

c) odbycie szkolenia w zakresie ochrony Danych Osobowych.

3. Dostęp do Danych Osobowych możliwy jest wyłącznie po otrzymaniu od Administratora stosownego upoważnienia do przetwarzania danych, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Polityki. Zakres upoważnienia ustalany jest indywidualnie dla danej osoby z Personelu, z uwzględnieniem wykonywanych przez nią zadań. Osoba, której wydawane jest upoważnienie potwierdza własnoręcznym podpisem jego otrzymanie.

4. Administrator cofa lub zmienia upoważnienie niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności, które uzasadniają zmianę lub cofnięcie upoważnienia, w szczególności:

a) zmiana zakresu obowiązków Personelu, w szczególności gdy wiąże się to z koniecznością posiadania dostępu do szerszego lub węższego zakresu Danych Osobowych niż określony w aktualnie obowiązującym upoważnieniu,

b) rozwiązanie umowy o pracę/współpracę ze Spółką,

c) uznanie przez Administratora, że dana osoba z Personelu przetwarza Dane Osobowe niezgodnie z upoważnieniem, przepisami prawa bądź zasadami przetwarzania Danych Osobowych, obowiązującymi w Spółce.

5. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do Polityki.

6. Administrator zobowiąże Personel do zachowania w poufności Danych Osobowych, do których Personel ten uzyskał dostęp.

7. ADO ma prawo odmowy przyznania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, jeżeli uzna, że osoba, której dotyczy wniosek nie będzie przetwarzać danych osobowych. W takim przypadku konsultuje to z IOD.

8. Oryginał podpisanego upoważnienia przekazywany jest do działu Kadr Administratora celem włączenia do akt osobowych lub dołączenia do umowy cywilnoprawnej. Kopia upoważnienia umieszczana jest w dokumentacji przetwarzania danych osobowych wraz z ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Na podstawie wydanego upoważnienia dział kadr Administratora przekazuje osobie odpowiedzialnej za systemy informatyczne informację niezbędną do nadania uprawnień do systemu informatycznego.

ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI SŁUŻĄCYMI DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator w zakresie zarządzania systemami informatycznymi dba o bezpieczeństwo danych poprzez:

1. Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności,

2. Stosowane metody i środki uwierzytelniania oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem,

3. Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu na wszystkich poziomach zabezpieczeń,

4. Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania,

5. Sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe oraz kopii zapasowych (awaryjnych),

6. Sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalnością oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego,

7. Procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych.

Dodatkowe Zasady Bezpieczeństwa

1. Personel mający dostęp do danych zobowiązany jest do ochrony danych osobowych na swoim stanowisku pracy i ponosi odpowiedzialność za swoje działania.

2. Personel przechowujący dane osobowe zobowiązany jest do i odpowiedzialny jest za zabezpieczenie materiałów zawierających Dane Osobowe w sposób uniemożliwiający nieuprawnione ujawnienie danych, nieautoryzowany dostęp, niedozwolone: powielenie, modyfikację, zniszczenie, utratę, nieprawidłowe wykorzystanie lub kradzież.

3. Personel mający dostęp do Danych Osobowych nie może ich ujawniać zarówno w miejscu pracy jak i poza nim, w zakresie wykraczającym poza wykonywanie obowiązków służbowych.

4. Przekazywanie danych w ramach wewnętrznej struktury Administratora może następować wyłącznie pomiędzy osobami posiadającymi upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w określonym zbiorze i zakresie.

5. W pomieszczeniach, w których przetwarzane są Dane Osobowe przebywać mogą osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, a inne osoby w obecności osób upoważnionych.

6. Dokumenty zawierające Dane Osobowe winny być przechowywane w szafach zamykanych na klucz.

7. W miejscu przetwarzania danych osobowych utrwalonych w formie papierowej osoby przetwarzające Dane Osobowe zobowiązane są do i odpowiedzialne za nie pozostawianie materiałów zawierających dane osobowe w miejscu umożliwiającym fizyczny dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

8. Osoby przetwarzające Dane Osobowe zobowiązane są do i odpowiedzialne za zamykanie i zabezpieczanie przed dostępem wszelkich pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, w czasie ich chwilowej nieobecności w pomieszczeniu pracy jak i po jej zakończeniu.

9. Każdy dokument papierowy zawierający Dane Osobowe sporządzony jako dokument roboczy należy najpóźniej na koniec dnia pracy zniszczyć lub zamknąć w miejscu uniemożliwiającym dostęp osób nieuprawnionych.

10. Niszczenie brudnopisów, błędnych lub zbędnych kopii materiałów zawierających Dane Osobowe odbywać się musi w sposób uniemożliwiający odczytanie zawartej w nich treści.

11. Zakazane jest udzielanie informacji dotyczących Danych Osobowych na podstawie prośby o takie dane w formie zapytania telefonicznego za wyjątkiem spraw, związanych ze zwykłymi czynnościami dnia codziennego. Odstępstwa od tej zasady muszą być każdorazowo indywidualnie konsultowane z IOD. Udzielanie informacji telefonicznie może się odbywać tylko w ramach posiadanego upoważnienia.

12. Niedopuszczalnym jest wynoszenie materiałów zawierających Dane Osobowe poza obszar ich przetwarzania bez związku z wykonywaniem czynności służbowych. Za bezpieczeństwo i zwrot materiałów zawierających Dane Osobowe odpowiada w tym przypadku osoba dokonująca ich wyniesienia.

13. Kopiowanie Danych Osobowych może odbywać się wyłącznie przez osobę w ramach posiadanego przez nią upoważnienia do przetwarzania danych, w związku z realizacją czynności służbowych. Zabronione jest kopiowanie Danych Osobowych na przenośnych nośnikach pamięci oraz komputerach przenośnych w celu wyprowadzenia ich na zewnątrz. Kopia Danych Osobowych wykonana zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu podlega zniszczeniu niezwłocznie po realizacji celu, dla którego została wykonana.

14. Każda osoba przetwarzająca Dane Osobowe w stosunku do Osób, których dane przetwarza, zobowiązana jest do realizacji obowiązku informacyjnego według Klauzuli Informacyjnej w formie wskazanej przez IOD. Obowiązek informacyjny realizowany jest jednorazowo. Nadzór nad realizacją obowiązku informacyjnego, sprawuje IOD.

15. Za realizację zasad bezpieczeństwa danych przetwarzanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych odpowiedzialni są kierownicy tych komórek.

NARUSZENIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Postanowienia ogólne – odesłanie do załączników

1. Zasady postępowania w sytuacji Naruszenia ochrony danych osobowych określa odrębny dokument – Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych, stanowiąca Załącznik B do Polityki.

2. Administrator prowadzi rejestr naruszeń ochrony danych, stanowiący Załącznik 3 do Załącznika B do Polityki. Załączniki nr 1 oraz 2 do Załącznika B do Polityki określają wzory zgłoszenia naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu oraz zawiadomienia osoby, której dane dotyczą.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Podmioty odpowiedzialne

1. Za ochronę danych osobowych w Spółce odpowiada Zarząd Spółki oraz w ramach struktury organizacyjnej:

a) Inspektor Ochrony Danych;

b) Kierownicy działów pełniący rolę lokalnych inspektorów ochrony danych;

c) Administrator Systemów Informatycznych (ASI).

Struktura organizacyjna

Administrator powołuje i zgłasza organowi nadzorczemu Inspektora Ochrony Danych zgodnie z obowiązującymi zasadami RODO i Ustawy.

Zadania Inspektora Ochrony Danych:

a) informowanie Administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

b) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;

d) współpraca z organem nadzorczym;

e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

1. Administrator Systemów Informatycznych odpowiedzialny jest za:

a) bieżącą współpracę z Administratorem oraz IOD w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;

b) zapewnienie ciągłości działania systemu informatycznego;

c) praktyczną realizację obowiązków, o których mowa w pkt. IX powyżej.

OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH

Ocena skutków dla ochrony danych

1. Administrator przed rozpoczęciem przetwarzania danych, w przypadku gdy zostaną spełnione warunki wskazane w art. 35 RODO dokona sam lub za pośrednictwem IOD oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych.

2. Decyzję czy planowane operacje przetwarzania danych wymagają przeprowadzenia oceny skutków każdorazowo podejmie, przeprowadzi zgodnie z RODO i udokumentuje Administrator lub za pośrednictwem IOD.

WSPÓŁPRACA Z ORGANEM NADZORCZYM

Współpraca z organem nadzorczym

Administrator na żądanie współpracuje z organem nadzorczym w ramach wykonywania przez niego swoich zadań lub za pośrednictwem IOD, w tym dokonuje uprzednich konsultacji zgodnie z art. 36 RODO.

XII. NEWSLETTER

12.1          Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Sklepu internetowego lub BAKALLAND oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) BAKALLAND i jego partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów BAKALLAND i jego partnerów biznesowych oraz promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”).

 

12.2          Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.

 

12.3          Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”).

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy BAKALLAND  a Klientem, zostanie poddane sądowi właściwemu dla siedziby BAKALLAND.

13.2. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

13.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

13.4. BAKALLAND dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże BAKALLAND  nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu internetowego. W takim wypadku BAKALLAND dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu internetowego lub inne utrudnienia w korzystaniu z wszystkich jego funkcjonalności lub spowolnienie funkcjonalności miały miejsce w godzinach nocnych.

13.5. Językiem umów zawieranych z BAKALLAND jest język polski.

13.6. BAKALLAND zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

a)      konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

b)      konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

c)      rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu internetowego, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu internetowego;

d)      zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

e)      zmiana wymagań prawnych lub podstawy prawnej do prowadzenia Sklepu internetowego, w szczególności świadczenia usług drogą elektroniczną, przetwarzania danych osobowych Klientów;

f)       konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;

g)      zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;

h)      przeciwdziałanie nadużyciom;

i)        poprawa obsługi Klientów;

j)        zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

13.7. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony za pośrednictwem strony www Sklepu internetowego (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie Regulaminu BAKALLAND poinformuje poprzez komunikat zamieszczony na stronach www Sklepu internetowego oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).

13.8. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w Sklepie internetowym (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 12. 

13.9. Zmiana regulaminu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany regulaminu są realizowane na zasadach dotychczasowych.

 

BAKALLAND S.A. , ul. Fabryczna 5 , 00 – 446 Warszawa

cok@ebakalland.pl